کاروباری شراکت داروں

Name %age
Saigols Family 62%
Wartsila Finland Oy 2%
General Public 36%
Total 100%